نوار پیشرفت

استایل 1

  • صدای کسب و کار 80%
  • ارتباطات متحد 70%
  • مرکز تماس 80%
  • خدمات شبکه 70%

استایل 2

  • صدای کسب و کار 80%
  • ارتباطات متحد 70%
  • مرکز تماس 80%
  • خدمات شبکه 70%